Пошук по сайту:                    У базі 1163 записів.

Щодо обмiну досвiдом з питань спiвробiтництва з державами Європейського Союзу та iншими державами у сферi трудової мiграцiї

Роздрукувати матеріал


Щодо обмiну досвiдом з питань спiвробiтництва з державами Європейського Союзу та iншими державами у сферi трудової мiграцiї
(довiдково, за наявною у ВКЗ iнформацiєю)


Забезпечення захисту прав та iнтересiв фiзичних i юридичних осiб України за кордоном було i залишається прiоритетним напрямком роботи Мiнiстерства закордонних справ та консульських установ України за кордоном.
З метою належного виконання цього важливого напрямку роботи, Мiнiстерством та закордонними дипломатичними установами використовується весь iнструментарiй мiжнародно-правових засобiв, всi важелi впливу на позитивне вирiшення питань, пов'язаних iз захистом прав та iнтересiв громадян України, якi працюють за кордоном.
На доручення Мiнiстерства, консульськi установи України за кордоном проводять постiйний монiторинг ситуацiї, пов'язаної iз правовим статусом наших спiввiтчизникiв, посилено особисту вiдповiдальнiсть посадових осiб за належне забезпечення цiєї важливої складової консульської роботи.
Разом з тим, практика роботи наших закордонних установ засвiдчила обмеженi можливостi консульського реагування у багатьох справах, пов'язаних iз нашими громадянами. Це пов'язано з тим, що консульськi установи України не можуть виступати стороною у судi з метою захисту прав та iнтересiв наших громадян за кордоном, бути посередниками чи представниками у справах цивiльно-правового характеру.
З огляду на це, очевидною стала необхiднiсть вдосконалення механiзму та змiни акцентiв у питаннi захисту прав громадян України, органiзацiї цiєї роботи на якiсно новому рiвнi. З урахуванням прiоритетностi було прийнято .рiшення щодо активiзацiї спiвпрацi з профiльними вiдомствами та мiжнародними органiзацiями.
З прiоритетних напрямкiв у цiй сферi слiд видiлити такi:

i. Приєднання до Європейської конвенцiї про правовий статус трудящих мiгрантiв вiд 1977 р.
Зважаючи на те що значна кiлькiсть українцiв працює у європейських країнах, МЗС України доклало чимало зусиль для приєднання України до Європейської конвенцiї про правовий статус трудящих-мiгрантiв вiд 24 листопада 1977 року. Конвенцiя набула чинностi 1 травня 1983 року. Станом на 18 грудня 2002 року цю Конвенцiю пiдписали 13 держав, ратифiкували – 8 (Францiя, iталiя, Нiдерланди, Норвегiя, Португалiя, iспанiя, Швецiя, Туреччина). Велика кiлькiсть українських громадян працює саме в цих країнах та потребує вiдповiдного захисту в рамках Конвенцiї.
Довiдково. Положення Конвенцiї розповсюджуються на працiвникiв однiєї держави-учасницi, якi мають дозвiл на здiйснення оплачуваної дiяльностi на територiї iншої держави-учасницi, за винятком: прикордонних робiтникiв, акторiв та iнших артистiв естради, морякiв, стажерiв, сезонних робiтникiв, працiвникiв пiдприємств, головний офiс яких знаходиться за межами цiєї держави.
Конвенцiєю, зокрема, передбачено ряд гарантiй, якi стосуютьсяпроцедури добору працiвникiв, укладення трудового договору (контракту), переїзду, адмiнiстративних гарантiй, житла тощо.
Так, працiвник звiльняється вiд сплати витрат, пов'язаних з медичним   оглядом   та   професiйним   iспитом.   Вiдповiдно   до   положень Конвенцiї, кожному трудящому, найнятому на роботу, до виїзду до приймаючої держави видається трудовий договiр (контракт), який обов'язково складається у письмовiй формi мовою держави походження та мовою приймаючої держави.
У випадку добору через офiцiйний орган приймаючої держави до вiд'їзду трудящого йому повинна надаватись повна iнформацiя щодо майбутнiх умов працi, умов проживання, можливiсть та умов возз'єднання сiм'ї, соцiального забезпечення, харчування, подорожування, вiдрахування iз заробiтної плати тощо для того, щоб вiн мав можливiсть прийняти рiшення iз повним розумiнням справи.
Кожна договiрна сторона зобов'язується забезпечити, щоб у випадку офiцiйного колективного добору працiвникiв витрати на переїзд до приймаючої держави не покладались на трудящого-мiгранта. Передбачається також звiльнення особистих речей трудящого та членiв його сiм'ї вiд ввiзного мита.
Пiсля приїзду трудящого компетентними органами приймаючої держави йому повинна надаватись вся необхiдна для його поселення та адаптацiї допомога.
Конвенцiєю також передбачена можливiсть стягування сум, належних у зв'язку з утриманням (алiментiв). Зазначене положення є важливим з огляду на те, що не з усiма країнами-учасницями цiєї Конвенцiї Україна має договори про правову допомогу в цивiльних справах, а тому на даний час стягування таких сум є дещо ускладненим.
Вiдповiдно до умов Конвенцiї кожна держава надає трудящим- мiгрантам режим не менш сприятливий, нiж режим, що надається її власним громадянам, щодо доступу до житла та квартирної плати, умов працi, соцiального забезпечення, медичної допомоги, оподаткування доходiв, компенсацiй у випадку звiльнення тощо.
У випадку звiльнення з незалежних вiд працiвника причин, йому надається можливiсть повторного працевлаштування.
Враховуючи те, що в Українi спостерiгається прiоритет трудової емiграцiї до країн Захiдної Європи над iммiграцiєю, приєднання до Європейської конвенцiї про правовий статус трудящих-мiгрантiв найкращим чином вiдповiдає нацiональним iнтересам України та сприятиме належному захисту українських громадян, якi здiйснюють трудову дiяльнiсть за кордоном.       


ii. Укладення або ведення переговорного процесу щодо укладення угоди з питань працевлаштування та соцiального забезпечення громадян України
На сьогоднi Україна є стороною Угод про взаємне працевлаштування громадян з Урядами Республiки Польща, Литовської Республiки, Росiйської Федерацiї, Республiки Молдова, Республiки Бiлорусь, Латвiйської Республiки, Словацької Республiки, Республiки Вiрменiя, Соцiалiстичної Республiки В’єтнам.
Україною також укладенi двостороннi угоди у сферi соцiального забезпечення з Болгарiєю, iспанiєю, Латвiєю, Литвою, Монголiєю, Румунiєю, Словаччиною, Угорщиною, Чехiєю, Бiлоруссю, Вiрменiєю, В’єтнамом, Грузiєю, Естонiєю, Молдовою, Росiєю.
У 2004 роцi Верховною Радою України ратифiковано Угоду мiж Україною та Великою Соцiалiстичною Народною Лiвiйською Арабською Джамагирiєю про спiвпрацю у сферi працевлаштування, пiдписано Угоду мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Азербайджанської Республiки про трудову дiяльнiсть i соцiальний захист громадян України, якi тимчасово працюють на територiї Азербайджанської Республiки, та громадян Азербайджанської Республiки, якi тимчасово працюють на територiї України.На виконання програми дiяльностi Уряду „Назустрiч людям” МЗС активiзовано переговорний процес щодо працевлаштування та соцiального забезпечення українських трудящих-мiгрантiв з такими країнами: Аргентина, Грецiя, Грузiя, iзраїль, Туреччина, iран, iрландiя, iспанiя, iталiя, Кiпр, Конго, Польща, Румунiя, Сербiя i Чорногорiя, Тунiс, Угорщина, Фiнляндiя, Чехiя та Нiмеччина.


iii. Прiоритетнi країни (Португалiя, iталiя, Грецiя, Польща, iспанiя)
1.Специфiка розвитку двостороннього українсько-португальського спiвробiтництва обумовлена значною присутнiстю в Португалiї української громади. У зв'язку з цим прiоритетним напрямком роботи дипломатичної установи є захист прав та iнтересiв громадян України, якi перебувають в Португалiї. Згiдно з експертними оцiнками, з 450 тис. iноземцiв, якi на законних пiдставах проживають в країнi, близько 70 тис. становлять громадяни України, якi за своєю кiлькiстю посiдають перше мiсце серед iнших iноземних громадян.
З метою сприяння вирiшення питань, з якими зустрiчаються пiд час свого перебування в Португалiї громадяни України, ведеться робота на двосторонньому рiвнi зi створення дiєвого правового механiзму через укладення вiдповiдних двостороннiх угод як з консульських питань, так i в сферi соцiального захисту, пенсiйного забезпечення, правової допомоги. Одним iз крокiв у цьому напрямку стало пiдписання у лютому 2003 року двосторонньої Угоди про тимчасову мiграцiю громадян України для роботи в Португальськiй Республiцi, яка була ратифiкована Верховною Радою України в листопадi минулого року i зараз очiкує на ратифiкацiю португальським парламентом.
У 2004 роцi розпочалась робота з пiдготовки до пiдписання Угоди мiж Україною та Португальською Республiкою про соцiальне забезпечення громадян. У цьому зв'язку у липнi ц.р. в Києвi вiдбулась зустрiч експертiв Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України i Мiнiстерства працi та соцiального забезпечення Португалiї, за результатами якої португальська сторона зобов'язалась до кiнця 2004 року надати консолiдований проект англiйською мовою з урахуванням пропозицiй двох сторiн.
Довiдково. Вiдповiдно до нового Закону про iммiграцiю, який набрав чинностi у березнi 2003 року, значна частина громадян України, якi знаходяться в країнi нелегально, подала на розгляд до португальських компетентних органiв необхiднi документи з метою вирiшення питання легалiзацiї їх перебування в країнi. Останнiм часом (з лiта 2003 року) спостерiгається виїзд з країни тих громадян України, якi знаходилися нелегально та не змогли працевлаштуватися. У зв'язку з цим зросла кiлькiсть звернень до Посольства України громадян України за отриманням свiдоцтв на повернення в
Україну (620 - в 2002 р.; 1097 - в 2003 р.; 851 - за 10 мiсяцiв 2004 року).
З боку мiсцевих iнспекцiйних органiв згiдно закону про iммiграцiю вiдбувається контроль за працевлаштуванням iноземцiв з метою запобiгти використанню мiсцевими роботодавцями нелегальної трудової сили. Використання незаконної працi карається штрафом у розмiрi 2,5 тис. євро
.


2. Проблема української трудової мiграцiї в iталiю - явище масштабне i поки що недостатньо врегульоване на рiвнi мiсцевих влад iталiї.
У рамках нещодавнiх заходiв iталiйського уряду щодо легалiзацiї iноземних громадян у зв'язку з працевлаштуванням (пред'явлення контракту на роботу в iталiї), було легалiзовано також статус понад 100 тис. українських заробiтчан. За кiлькiстю iноземцiв, якi отримали дозвiл на проживання в iталiї пiд час зазначеної кампанiї, українцi поступаються лише румунам.

Довiдково.
За даними Посольства, на сьогоднiшнiй день в iталiї легально (з дозволом на проживання) перебувають близько 200 тис. українських громадян.
Українськi заробiтчани (здебiльшого заробiтчанки) переважно знаходять собi роботу по догляду за хворими й особами похилого вiку (63,9%), дiтьми (6,4%), працюють домашнiми робiтницями (18,7%), у сiльському господарствi (2,1%), на промислових об'єктах (2,6%) та у сферi обслуговування (1,7%).
Легалiзувавши перебування в iталiї, значна частина наших спiввiтчизникiв „вийшла з тiнi", переглянула попереднi, iнодi неприйнятнi для них умови працевлаштування, при потребi змiнила мiсце роботи й отримала змогу вiдвiдати Батькiвщину, не ризикуючи одержати депортацiйний ордер iз подальшою забороною на в'їзд до країн шенгенської зони.
Громадяни, якi отримали офiцiйний дозвiл на тимчасове, переважно рiчне, проживання в iталiї у зв'язку з працевлаштуванням, дiстали i свого роду „амнiстiю" за попереднє порушення ними вiзового режиму, а також отримали право на в'їзд в iталiю та вiльне пересування територiєю країн шенгенської зони на час чинностi дозволу на проживання.
У той же час, за оцiнками Посольства, понад 200 тис. українцiв усе ще перебувають в країнi нелегально.
Нове мiграцiйне законодавство покликане ефективно протидiяти неконтрольованiй мiграцiї до iталiї. До порушникiв вiзового режиму, якi уже перебувають у країнi, застосовуються депортацiя або ув'язнення термiном вiд 4 до 12 мiсяцiв.
Вiдсутнiсть достатнього досвiду, знань про країну та її законодавство, умови перебування часто призводить до виникнення кризових ситуацiй, у яких опиняються громадяни України. Статус нелегалiв нерiдко штовхає спiввiтчизникiв у тенета мiсцевих дiлкiв i злочинних груп. Основними причинами затримань та ув'язнень українських громадян в iталiї є крадiжки, хулiганськi дiї, а останнiм часом - рекет i пограбування.
Число таких випадкiв постiйно зростає, i вони потребують оперативного вирiшення з максимальним дотриманням iнтересiв громадян України.
Переважна бiльшiсть проблем могла б бути розв'язана за умови створення двостороннiх механiзмiв правового регулювання працевлаштування та соцiального захисту громадян двох країн (наприклад, пiдписання угоди про тимчасову трудову мiграцiю українських громадян до iталiї).
iталiйська сторона, незважаючи на брак робочої сили на пiдприємствах, що особливо гостро вiдчувається на пiвночi iталiї, а також зростаючий тиск з боку власникiв пiдприємств, поки що ухиляється вiд видiлення квот для українських працiвникiв, пов'язуючи вирiшення цього питання з пiдписанням Угоди про реадмiсiю.
Проект такої угоди мiж Україною й iталiєю було вiдпрацьовано експертами два роки тому. За iнформацiєю МЗС iталiї, Угоди про реадмiсiю з третiми країнами мають укладатися на рiвнi Єврокомiсiї (ЄК).
Зi свого боку, Україна вбачає вирiшення цiєї проблеми шляхом створення єдиного реадмiсiйного простору країн ЄС, Росiї, Бiлорусi й Молдови, оскiльки без цього наша держава може перетворитися на „вiдстiйник" для нелегалiв iз країн – традицiйних постачальниць нелегальних мiгрантiв.
Крiм того, на думку української сторони, вирiшенню як проблеми незаконних мiгрантiв з України, так i браку певних категорiй працiвникiв в iталiї, зокрема, медичного персоналу, квалiфiкованих робiтникiв тощо, сприяло б також укладення угоди про взаємне визнання дипломiв про середню спецiальну i вищу освiту. Згiдно з статистичними даними, 38% українцiв, якi прибули в пошуках роботи до iталiї, мають вищу освiту (за фахом - вчителi, лiкарi та iнженери), 50% - середню.
3. Для Грецької Республiки продовжує залишатися характерною саме трудова мiграцiя з України. За оцiнками Посольства України в Грецiї та експертними оцiнками, на даний час переважна бiльшiсть громадян України, якi працюють та проживають в Грецiї, легалiзувала свiй статус. У цьому зв'язку питання нелегальної мiграцiї та працевлаштування українцiв у Грецiї втратило колишню гостроту.
Водночас, враховуючи те, що остання легалiзацiя iноземцiв вiдбулася в Грецiї протягом травня-червня 2001 року, бiльшiсть громадян України, якi прибули до Грецiї пiсля цього перiоду, за винятком випадкiв переселення в рамках возз'єднання родин з дотриманням законодавства, продовжують знаходитися в країнi нелегально. Разом з тим, спостерiгаються i зворотнi процеси повернення в Україну наших спiввiтчизникiв, спричиненi, насамперед, значним обмеженням попиту мiсцевого ринку неквалiфiкованої працi.
За наявними даними, на цей час в Грецiї проживає до 15000 економiчних мiгрантiв з України. З них легально працевлаштованi до 12000 наших громадян. Кiлькiсть нелегальних працiвникiв з України в Грецiї становить, орiєнтовно до 3000 осiб.
Необхiдно зазначити, що згiдно з грецьким законодавством правовий статус iноземцiв-трудових мiгрантiв, у тому числi громадян України, повнiстю вiдповiдає правовому статусу нацiональних працiвникiв. З метою додаткового пiдвищення рiвня правового та соцiального захисту економiчних мiгрантiв-громадян України, за активного сприяння Посольства, готується до можливого пiдписання двостороння Угода про працевлаштування сезонних робiтникiв.
Довiдково . 06.11.03 в м.Києвi вiдбувся перший раунд переговорiв експертiв Мiнiстерств працi обох держав з узгодження проекту. 26.02.04 грецькiй сторонi одночасно каналами Мiнiстерства закордонних справ та Мiнiстерства працi офiцiйно передано проект Угоди iз зауваженнями та пропозицiями мiнiстерств i вiдомств України та запропоновано провести другу зустрiч експертiв сторiн в Афiнах.
22.03.04 на адресу Посольства надiйшла нота МЗС Грецької Республiки щодо необхiдностi вiдкладення переговорiв з питання пiдготовки до пiдписання двосторонньої Угоди про працевлаштування сезонних працiвникiв. При цьому, грецька сторона пояснювала таку позицiю необхiднiстю попереднього узгодження питання працевлаштування iноземних сезонних робiтникiв на рiвнi ЄС, до можливого взяття двостороннiх зобов'язань у цiй сферi.

З метою прискорення переговорного процесу з укладення українсько- грецької мiждержавної угоди про сезонне працевлаштування громадян, 07.04.04 була проведена зустрiч Посла України iз заступником мiнiстра працi i соцiальної полiтики Грецiї Герасiмосом Якуматосом, в ходi якої грецькiй сторонi було повторно передано проект угоди грецькою мовою, iз зауваженнями компетентних мiнiстерств i вiдомств України. При цьому Г.Якуматос пообiцяв надати експертнi висновки по проекту у якомога стислiшi термiни. Однак пiзнiше грецький урядовець повiдомив, що питання потребує додаткового мiжвiдомчого узгодження.

У цьому зв'язку, за iнiцiативою Посольства, тематика Угоди у галузi сезонного працевлаштування була обговорена 23.04.04 Мiнiстром закордонних справ України К.i.Грищенком iз заступником мiнiстра закордонних справ Грецiї П.Скандал Акiсом.
Крiм того, 13.08.04 на переговорах тодiшнього Прем'єр-мiнiстра України В.Ф.Януковича з Прем'ер-мiнiстром Грецької Республiки К.Караманлiсом українська сторона звернулася з проханням щодо надання сприяння у прискореннi опрацювання грецькою стороною принципово важливої для України Угоди у галузi сезонного працевлаштування з метою забезпечення вiдповiдних правових й соцiальних гарантiй українських трудових мiгрантiв на теренах Грецiї. Позитивно сприйнявши аргументацiю української сторони, Прем'єр-мiнiстр Грецiї поiнформував, що надасть вiдповiднi доручення причетним грецьким органам виконавчої влади.

З метою прискорення вирiшення цього питання, 17.09.04 Посольством України була органiзована робоча зустрiч першого заступника мiнiстра - керiвника апарату Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України М.О.Солдатенка iз заступником мiнiстра працi та соцiального забезпечення Грецької Республiки Герасiмосом Якуматосом за участю народного депутата України, голови пiдкомiтету ВРУ з питань фiнансування соцiальних програм Комiтету з питань бюджету М.П.Нощенка та радника Посольства з консульських питань С.В.Альошина. Пiд час зустрiчi Г.Якуматос вiдзначив, що Мiнпрацi Грецiї очiкує надходження доручення Прем'єр-мiнiстра Грецiї К.Караманлiса ближчим часом. Проте остаточне погодження проекту угоди у галузi працевлаштування вiдповiдними органами виконавчої влади Грецiї, на його думку, можливе лише пiсля прийняття нового грецького закону щодо соцiального страхування (законом буде передбачене обов'язкове страхування iноземних сезонних працiвникiв та необхiднi для цього кошти). На запитання української сторони щодо орiєнтовних термiнiв пiдписання угоди, заступник мiнiстра висловився щодо перспектив її можливого укладення до завершення поточного року.

Питання пiдготовки до пiдписання українсько-грецької Угоди про працевлаштування сезонних працiвникiв є одним з найбiльш прiоритетних у роботi Посольства України й неодноразово порушувалося Послом пiд час останнiх зустрiчей iз керiвництвом МЗС Грецiї. Подальше просування справи вбачається перспективним.
4. На даний час з Республiкою Польща ведеться переговорний процес щодо укладення Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Польща про тимчасове працевлаштування громадян України для сезонних робiт в Республiцi Польща. Пiд час проведених 16-17 червня ц.р. у Варшавi переговорiв експертiв українська та польська сторони дiйшли згоди щодо необхiдностi врегулювання порушеного питання на договiрно-правовiй основi та взяття за основу у подальшому переговорному процесi український проект мiжнародного договору. Учасники консультацiй домовились, що польська сторона найближчим часом опрацює український проект Угоди та передасть свої пропозицiї та зауваження дипломатичними каналами українськiй сторонi.
Довiдково. Згiдно з офiцiйними даними щороку понад 4,5 млн. громадян України перетинають українсько-польський кордон. Сучасна українська мiграцiя до Польщi є неоднорiдною за своїм складом та спрямованiстю. Умовно можна видiлити кiлька категорiй громадян України, трудова дiяльнiсть яких пов'язана з Польщею, передусiм:
-  пiдприємцi, якi займаються так званим “човниковим” бiзнесом без постiйного працевлаштування в Польщi;
-    особи,   якi   здiйснюють   прикордонний   „бiзнес" ( переважно,  це  продаж пiдакцизних товарiв - алкогольнi напої та тютюновi вироби);  1. „короткотермiновi" трудовi мiгранти (якi працюють на сезонних роботах у сiльському господарствi, зокрема на збираннi врожаю або  будiвництвi);

  2. „довготермiновi" трудовi мiгранти, якi мають дозволи польської сторони на працю та постiйно їх продовжують.


Незважаючи на запровадження польською стороною вiзового режиму для громадян України у липнi 2003 року, не вiдбулося скорочення мiграцiйних потокiв мiж двома країнами.
Так, якщо у 2003 роцi громадяни України отримали 2750 дозволiв на працю в Польщi, що становило 14, 6% вiд загальної кiлькостi, то, за статистичними даними Мiнiстерства економiки i працi, на даний час таких дозволiв видано понад 3500.
Переважна бiльшiсть дозволiв, як i в минулi роки, була видана особам, якi працюють на керiвних посадах, посадах радникiв та експертiв (1282, з яких 450 – для юридичних осiб, якi входять до  керiвного складу фiрм, що проводять господарську дiяльнiсть), квалiфiкованим робiтникам (340) та робiтникам на допомiжних роботах (75). Фахiвцi у сферi iнформатики отримали 78 дозволiв на працю, "юристи 11, артисти 128, представники медичних спецiальностей 122 (в т.ч. лiкарi 57, медсестри та акушерки 10), вчителi 1030 ( в т.ч. вчителi iноземних мов 926).
Найчастiше громадяни України працюють у невеликих фiрмах, якi працевлаштовують до 9 працiвникiв (1175 дозволiв), в середнiх фiрмах, якi працевлаштовують вiд 9 до 49 працiвникiв (100 дозволiв), а також у великих фiрмах, якi працевлаштовують вiд 50 о 250 працiвникiв (434 дозволiв), та дуже великих фiрмах з кiлькiстю працiвникiв понад 250 осiб (140 дозволiв).
Громадяни України отримали також дозволи на працю в таких галузях: оптова та роздрiбна торгiвля (665), переробна промисловiсть (310), фiнансове " посередництво та обслуговування нерухомостi (150), охорона здоров'я та соцiальна опiка (137), будiвництво (47).
Крiм того, 52 дозволи на працю було видано громадянам України, вiдрядженим до Польщi з метою реалiзацiї експортних послуг (35 з них –  у сферi будiвництва та 16 –  у сферi переробної промисловостi, причому 51 дозвiл було видано висококвалiфiкованим працiвникам.
Однiєю з головних проблем, з якою зустрiчаються українськi громадяни, що тимчасово  працевлаштовуються  на  територiї  Польщi,   є  вiдсутнiсть   медичного страхування, що в свою, чергу призводить до проблем, пов'язаних з оплатою надання медичних послуг, а у разi потреби оплати транспортування хворих на територiю України.

У липнi 1993 року була пiдписана Угода про спiвробiтництво в галузi охорони здоров'я i медичних наук мiж Мiнiстерством Охорони здоров'я України та Мiнiстерством здоров'я Республiки Польща на 1993-1994 рр., якою регулювалися питання надання медичної допомоги громадянам України та Польщi пiд час їх перебування на територiї однiєї з договiрних сторiн. Термiн дiї згаданої Угоди закiнчився 31 грудня
1996 року. Новi двостороннi документи щодо врегулювання зазначених питань не укладенi.
У листопадi 2001 року польськiй сторонi було передано проект Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом РП про пiдтримку у галузi медичного страхування та проект Угоди мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством здоров'я РП в галузi охорони здоров'я та медичних наук.
Довiдково
. 28.01.2003 року Посольству Польщi у Києвi пiд час консульських консультацiй, був переданий проект Угоди про сезонне працевлаштування працiвникiв. Мiнiстерство економiки, працi i соцiальної полiтики РП, опрацьовуючи цей проект, намагається привернути увагу рiзних мiнiстерств та вiдомств Польщi до проблем, якi iснують на польському ринку працi.
З урахуванням досвiду країн-членiв ЄС, Мiнiстерством економiки, працi i соцiальної полiтики РП опрацьована концепцiя з цих питань, яка передана на розгляд Ради Мiнiстрiв Республiки Польща. Тривають дискусiї щодо мiграцiйної полiтики, працевлаштування мiгрантiв, програми їх iнтеграцiї в суспiльне життя держави, сезонного працевлаштування працiвникiв, вироблення механiзмiв регулювання мiграцiйними процесами.
Метою цих дискусiй має стати прийняття документа, який дасть можливiсть прийти до конструктивних розмов з вищезазначених питань, в тому числi сезонного працевлаштування працiвникiв з України. 
Мiнiстерство економiки, працi i соцiальної полiтики РП дуже виважено пiдходить до укладення Угоди про сезонне працевлаштування, при цьому враховуються такi чинники як уникнення соцiальної напруги та можливе використання профспiлками укладення згаданої угоди в полiтичних цiлях.

Укладення Угоди про сезонне працевлаштування працiвникiв обох країн та укладення Угод про надання екстреної медичної допомоги i в галузi медичного страхування дали б змогу значною мiрою полiпшити ситуацiю з перебуванням наших спiввiтчизникiв в
Республiцi Польща, у тому числi працiвникiв - мiгрантiв.
Посольство України в Республiцi Польща неодноразово зверталося до вiдповiдних польських вiдомств з проханням висловити своє бачення по виходу з проблеми, яка має мiсце у сферi працевлаштування громадян України в Польщi.
З цього приводу неодноразово надсилалися пропозицiї до вiдповiдних вiдомств та мiнiстерств щодо можливих шляхiв вирiшення проблем нелегального працевлаштування громадян України, зокрема шляхом легалiзацiї їхнього статусу. Була надiслана нота до МЗС РП, в якiй було запропоновано пiти шляхом ЄС, а саме легалiзувати певнi категорiї нелегально працюючих громадян за умови виконання ними вiдповiдних процедур. Подiбна процедура була застосована Португалiєю легалiзацiї нелегально працюючих громадян України. Разом з тим, як зазначалося у нотi, надiсланiй до МЗС РП, одним iз шляхiв вирiшення цiєї проблеми є реалiзацiя статтi 11 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про взаємне працевлаштування робiтникiв, а саме створення Мiнiстерствами соцiальної полiтики i працi обох країн двостороннiх робочих груп для проведення консультацiй з приводу працевлаштування працiвникiв обох держав. Створення таких робочих груп було б найоптимальнiшим варiантом для опрацювання пошукiв шляхiв розв'язання проблеми правового статусу українських працiвникiв мiгрантiв.
5. З Королiвством iспанiя iнтенсифiковано переговорний процес стосовно пiдготовки до укладення Угоди мiж Україною та Королiвством iспанiя про врегулювання та упорядкування трудових мiграцiйних потокiв мiж двома державами. За попередньою домовленiстю, перший раунд переговорiв експертiв сторiн планується провести у вереснi-жовтнi поточного року.
Довiдково:
Уряд iспанiї розглядає законодавчу iнiцiативу стосовно внесення змiн до Закону "Про iноземцiв", що головним чином стосується реформування мiграцiйної полiтики iспанiї у частинi впорядкування процесу легалiзацiї нелегальних мiгрантiв, якi перебувають на територiї країни.
Проект регламенту про внесення змiн до зазначеного Закону, розробленого Урядом спiльно з пiдприємствами та профспiлками, був оприлюднений 26 жовтня 2004 року мiнiстром працi та соцiальної полiтики iспанiї Хесусом Кальдера.
У своєму виступi мiнiстр зазначив, що проблема нелегальної мiграцiї є надзвичайно актуальною для iспанiї. Згiдно з останнiми даними, опублiкованими Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй, на даний час на територiї країни проживає приблизно 600-800 тисяч нелегалiв.
Передбачається, що нова редакцiя закону надасть можливiсть iммiгрантам легалiзувати свiй статус у встановленому законом порядку шляхом отримання вiд компетентних органiв дозволу на проживання та роботу в iспанiї. Вiдповiдно до положень проекту умовами для отримання такого дозволу є наявнiсть у iноземця контракту на роботу термiном не менше шести мiсяцiв та документальне пiдтвердження факту його перебування на територiї iспанiї протягом понад шести мiсяцiв.
Разом з тим, проектом передбачається декiлька виключень щодо термiнiв дiї контрактiв мiж пiдприємцем та iноземцем. Для iноземцiв, задiяних на будiвництвi, у сферi сiльського, готельного господарства та у сферi обслуговування, термiн контракту може змiнюватись вiд трьох мiсяцiв до одного року.
Для працiвникiв, задiяних у сiльськогосподарськiй сферi, зазначений термiн може бути зменшений до трьох мiсяцiв. Для iноземцiв, якi працюють на будiвництвi або у сферi готельного-господарства, термiн контракту має бути не менший одного року.
Виключення встановлюються також для iноземцiв, якi працюють у сферi обслуговування (домашня прислуга). iноземцi, якi працюють неповний робочий день або поєднують роботу у декiлькох будинках, мають надати контракт, вiдповiдно до якого їх робочий тиждень становить 30 годин. При цьому перiод дiї контракту на роботу має бути не менший шести мiсяцiв.Зменшення термiнiв дiї контрактiв на роботу для працiвникiв окремих сфер пов'язане з тим, що практично 50 % iноземцiв виконують тимчасовi роботи вiд 6 мiсяцiв до 1 року, i лише 8 % зайнятi на роботах, тривалiсть яких перевищує 1 рiк.
Проектом встановлюється трьохмiсячний термiн, протягом якого iноземний працiвник або його роботодавець мають подати всi необхiднi документи для оформлення дозволу на проживання i роботу в iспанiї.
Компетентнi органи зобов'язанi розглядати всi клопотання iноземцiв щодо легалiзацiї i надавати вмотивоване повiдомлення про своє рiшення роботодавцю або iммiгранту безпосередньо.
У випадку задоволення компетентними органами iспанiї клопотання iноземця, йому надається дозвiл на проживання i роботу в iспанiї термiном на рiк, який вважається дiйсним тiльки пiсля страхування iноземного працiвника та внесення його даних до системи загального соцiального страхування. Протягом мiсяця з дня вступу у силу дозволу на проживання i роботу, iноземцю видається картка на пiдтвердження особистостi. Цей документ втрачає силу одночасно iз закiнченням термiну дiї дозволу на роботу.
У разi недотримання вимоги включення iноземця до системи загального соцiального страхування, компетентнi органи мають право вiдхилити всi подальшi звернення такого iноземця щодо надання йому дозволу на проживання i роботу в iспанiї.
З метою уникнення неконтрольованого процесу "легалiзацiї" з огляду на надзвичайно велику кiлькiсть iммiгрантiв (за приблизними, пiдрахунками 200 000 iммiгрантiв вiдповiдають критерiям, визначеним у новiй редакцiї закону критерiям) та мiнiмiзацiї бюрократичних перепон при оформленнi документiв для iноземних працiвникiв, Урядом вже затверджено план першочергових заходiв по застосуванню нового порядку.
Зокрема, заплановано розширити штат компетентних органiв, що займаються розглядом справ стосовно надання iноземцям дозволiв на проживання i роботу, та створити 267 додаткових робочих мiсць в системi урядових та соцiальних органiв, що вiдповiдають за видачу таких дозволiв.
Передбачається, що текст проекту регламенту про внесення змiн до Закону iспанiї „Про iноземцiв" буде затверджений Радою Мiнiстрiв у листопадi ц.р. та набуде чинностi у кiнцi сiчня на початку лютого 2005 року.


ВКЗ
липень 2005

 

« Повернутися назад

За підтримки:
Головна   |   Про нас   |   Інформація по країнах   |   Адреси посольств та консульств   |   Часті запитання   |   Контакти
Корисне  |  Інформаційні матеріали ЦКМ   |  Статті  © 2005-2017 Всі права збережено www.migrantinfo.org.ua, Інформація для мігрантів.
Розроблено AbcSite. Підтримка проекту IOM-Ukraine.